Wie zijn we?

Hier vind je een overzicht vinden van alle raden, commissies en hun bevoegdheden.

Dagelijks Bestuur (DB)

Dit is de kern van een studentenraad. Het DB zorgt voor de algemene werking en staat nauw in contact met de StuVers en VPPK. Ze organiseren maandelijks een algemene vergadering waar allerlei belangrijke thema's besproken worden met betrekking tot de opleiding en de faculteit in het algemeen. Er worden ook talrijke plannen besproken omtrent evenementen of verbeteringen die kunnen gebeuren in en rond de faculteit. Aarzel niet om ze aan te spreken als je een probleem ervaart of een idee hebt over hoe het aan de faculteit beter kan!

Image
Lisa Van Nieuwenhove (zij/haar)
Safe Space & Inclusion
1e master orthopedagogiek en disability studies
Image
Merel Boon
VPPK-Liaison
2e bachelor psychologie
Image
Yorben Versluys (hij/hem)
Voorzitter
1e master pedagogiek en onderwijskunde
Image
Helena Gyselinck (zij/haar)
Vicevoorzitter
1e master klinische psychologie
Image
Ruben Scholtis (hij/hem)
GSR liaison
Schakeljaar pedagogische wetenschappen
Image
Elise Lemey (zij/haar)
Public Relations
2e bachelor pedagogische wetenschappen
Image
Lisa Lauwers (zij/haar)
Public Relations
3e bachelor klinische psychologie
Image
Emiel Verbeeren (hij/hem)
Penningmeester
1e bachelor psychologie
Image
Asma Muslim
Secretaris
1e bachelor psychologie

Faculteitsraad (FR)

De FR is het belangrijkste beslissingsorgaan van onze faculteit en wordt voorgezeten door de decaan Ann Buysse. Om als student in dit orgaan te kunnen zetelen moet je verkozen worden, er is in totaal plaats voor zes studentenvertegenwoordigers. Om de twee jaar zijn er verkiezingen en elke FPPW-student kan zich kandidaat stellen. In de faculteitsraad wordt gestemd over zaken met betrekking tot het beleid zoals bijvoorbeeld onderwijsactiviteiten. Zo moeten alle examenroosters goedgekeurd worden door de FR, alsook de aanstelling van lesgevers. Vooral deze zaken zijn interessant voor studenten.

Image
Hadewijch Vandenbulcke
StuVer FR
1e/2e master bedrijfspsychologie
Image
Yorben Versluys (hij/hem)
StuVer FR
1e master pedagogiek en onderwijskunde
Image
Nora Verheije
StuVer FR
2e master klinische psychologie

Jaarverantwoordelijken

Image
Emiel Verbeeren (hij/hem)
Jaarverantwoordelijke
1e bachelor psychologie
Image
Elise Lemey (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
2e bachelor pedagogische wetenschappen
Image
Kyle Oluwabukola (hij/hem)
Jaarverantwoordelijke
1e bachelor psychologie
Image
Amy Vannieuwenhuyse (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
3e bachelor orthopedagogiek en disability studies
Image
Heike Lefevre (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
3e bachelor klinische psychologie
Image
Lotte Vos (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
1e master klinische psychologie
Image
Asma Muslim
Jaarverantwoordelijke
1e bachelor psychologie
Image
Merel Schenk (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
3e bachelor theoretische en experimentele psychologie
Image
Nastasia Michiels (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
3e bachelor bedrijfspsychologie
Image
Yorben Versluys (hij/hem)
Jaarverantwoordelijke
1e master pedagogiek en onderwijskunde
Image
Lisa Van Nieuwenhove (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
1e master orthopedagogiek en disability studies
Image
Jennifer Kwisthout (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
3e bachelor theoretische en experimentele psychologie
Image
Pieter Vienne (hij/die)
Jaarverantwoordelijke
3de bachelor pedagogische wetenschappen sociale agogiek
Image
Litse Depuydt (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
Master sociaal werk
Image
Flore Tousseyn (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
2e master klinische psychologie
Image
Lisa Buysse (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
1e/2e bachelor psychologie
Image
Tine Deschepper (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
3e bachelor onderwijskunde
Image
Lore Van Meel (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
3e bachelor bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Image
Lisander Viaene (hij/die)
Jaarverantwoordelijke
1e bachelor psychologie
Image
Lola De Muelenaere (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
1e bachelor psychologie
Image
Maja Mallefeydt (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
2de master klinische orthopedagogiek en disability studies
Image
Fran Bogaert (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
1e bachelor psychologie
Image
Anouk Vanden Broucke (zij/haar)
Jaarverantwoordelijke
1e master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Image
Merel Remy
Jaarverantwoordelijke
1e bachelor psychologie
Image
Wout Coolen
Jaarverantwoordelijke
1e master experimentele psychologie
Image
Nikita De Swaef
Jaarverantwoordelijke
Schakeljaar klinische orthopedagogiek en disability studies

Opleidingscommissies (OC's)

Aan onze faculteit zijn er vier OC’s die maandelijks samenkomen: OC psychologie, pedagogie, sociaal werk en eduma (educatieve master). Voor iedere bacheloropleiding of schakel-/voorbereidingsprogramma en voor iedere afstudeerrichting zetelt er een student in de commissie (OC psychologie en OC pedagogie: 4 studenten, OC sociaal werk: 2 studenten, OC eduma: 7 studenten).

Het doel van de opleidingscommissies is om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken. Ze formuleert adviezen aan de faculteitsraad in verband met programmawijzigingen en regelgeving. Ze is ook de monitor van de programma’s en behandelt structurele problemen en uitdagingen in de opleidingen. Er worden uiteenlopende thema’s besproken zoals de aanstelling van nieuwe lesgevers, de evaluatieprocedure van masterproeven, de toekenningsprocedure van stages, onderwijsevaluaties, aanvraag voor een nieuw keuzevak, bespreking van doorstroomcijfers en studierendement, de onderwijstaal van een vak, enzovoort.

Image
Lotte Vos (zij/haar)
StuVer OC psychologie
1e master klinische psychologie
Image
Jennifer Kwisthout (zij/haar)
StuVer OC psychologie
3e bachelor theoretische en experimentele psychologie
Image
Lisander Viaene (hij/die)
StuVer OC psychologie
1e bachelor psychologie
Image
Anouk Vanden Broucke (zij/haar)
StuVer OC psychologie
1e master bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
Image
Wout Coolen
StuVer OC psychologie
1e master experimentele psychologie
Image
Yorben Versluys (hij/hem)
StuVer OC pedagogie
1e master pedagogiek en onderwijskunde
Image
Lisa Van Nieuwenhove (zij/haar)
StuVer OC pedagogie
1e master orthopedagogiek en disability studies
Image
Ruben Scholtis (hij/hem)
StuVer OC pedagogie
Schakeljaar pedagogische wetenschappen
Image
Litse Depuydt (zij/haar)
StuVer OC sociaal werk
Master sociaal werk
Image
Cathérine Smets (zij/haar)
StuVer OC eduma
Educatieve master gedragswetenschappen, psychologie
Image
Tom Van Mossevelde
StuVer OC eduma
Educatieve master talen

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO)

De CKO bewaakt net zoals de opleidingscommissies de kwaliteit van het onderwijs met als verschil dat ze faculteitsbreed is (en dus niet opleidingsspecifiek). Dit maakt haar een van de belangrijkste commissies aan de FPPW. In deze commissie zetelen de voorzitters van alle opleidingscommissies, twee studenten en medewerkers van de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO). De voorzitter van deze commissie is de onderwijsdirecteur van onze faculteit, Geert Van Hove.

Alle studenten aan de FPPW hebben ervaring met het invullen van onderwijsevaluaties. Deze worden in detail bekeken in de OC’s waarna lesgevers in de CKO kunnen reageren. Omdat de voorzitters van alle OC's hier samenzitten kan worden nagegaan hoe een ander vakgebied problemen aanpakt.

Image
Yorben Versluys (hij/hem)
StuVer CKO
1e master pedagogiek en onderwijskunde
Image
Maja Mallefeydt (zij/haar)
StuVer CKO
2de master klinische orthopedagogiek en disability studies

Commissie Duurzaamheid & Welzijn (CDW)

Het doel van deze commissie is om advies te geven aan de faculteitsraad, de facultaire diensten en de vakgroepen over duurzaam omgaan met materiële middelen, duurzaamheid in onderwijs en welzijn aan de FPPW. De commissie komt meermaals per jaar samen en er zetelt één studentenvertegenwoordiger. Vorig jaar werd bijvoorbeeld de plantactie georganiseerd waarvoor de commissie samenwerkte met onder andere PPSR, VPPK en Stujardin. De buitenruimte aan FPPW werd toen gezelliger ingericht met bankjes en groen, professoren verkochten gebakjes voor het goede doel en er werden gratis plantjes uitgedeeld.

Tijdens de vergaderingen wordt dus nagedacht over hoe de campus, zowel binnen als buiten, anders kan worden ingericht om het welzijn van de studenten en het personeel te vergroten. Daarnaast wordt ook het facultair welzijnsplan opgevolgd. Hierbij gaan de leden bijvoorbeeld na hoe de samenwerking tussen personeel kan worden bevorderd of welke impact een bepaalde beslissing heeft op de werklast of stress die ze ervaart. Als laatste organiseert de commissie ook bewustwordingsacties en denkdagen om input te verkrijgen van het personeel over bepaalde onderwerpen (bv. denkdag over duurzaamheid met werkgroepen rond onder andere afvalvermindering, reizen/verplaatsingen en catering).

Image
Lisa Van Nieuwenhove (zij/haar)
StuVer CDW
1e master orthopedagogiek en disability studies

Commissie Internationalisering (CI)

In de commissie internationalisering of CI wordt gesproken over studenten- en docentenmobiliteit vanuit en naar onze faculteit. Daarnaast wordt er ook vergaderd over partnerschappen met buitenlandse universiteiten en bespreken de leden wat aan bod kwam tijdens de Interfacultaire Resonantiegroep Internationalisering of IFRI. Dit is een overlegorgaan waarin de voorzitters van alle CI's worden verenigd. Verder worden er ook acties georganiseerd zoals Internationalisering@Home en buddyprojecten om inkomende Erasmusstudenten te ondersteunen. Internationalisering@Home is een project met als doel om de internationale cultuur van de faculteit zichtbaarder te maken bij de studenten en om hun interculturele competenties te ontwikkelen. De commissie komt een aantal keer per jaar samen en er zetelen twee studentenvertegenwoordigers.

Image
Merel Boon
StuVer CI
2e bachelor psychologie
Image
Lisa Van Nieuwenhove (zij/haar)
StuVer CI
1e master orthopedagogiek en disability studies

Commissie Diversiteit (CD)

Deze commissie heeft als doel om de instroom van studenten diverser te maken op vlak van vooropleiding, gender, SES en etnisch-culturele achtergrond. Ze wil deze verschillen ook goed in kaart brengen. Daarnaast is het de taak van de commissie om de in-, door- en uitstroom van studenten te monitoren in functie van verschillende variabelen (gender, SES, etc.). De leden willen ook zicht krijgen op de belemmerende factoren voor deze in-, door- en uitstroom. Verder streeft de commissie naar een niet-discriminatieve communicatie, lessen en leermateriaal. Als laatste worden er vormingen georganiseerd om de interculturele competenties van personeelsleden en studenten te vergroten. De commissie komt een paar keer per jaar samen en er zetelt één studentenvertegenwoordiger.

Image
Elise Lemey (zij/haar)
StuVer CD
2e bachelor pedagogische wetenschappen

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

De commissie wetenschappelijk onderzoek geeft advies over de hoe fondsen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek het best kunnen worden besteed. Daarnaast organiseert ze ook initiatieven die het onderzoek ondersteunen zoals bijvoorbeeld workshops om een data-managementplan op te stellen, pitch-trainingen (pitch= in korte tijd een onderzoek/onderzoeksvoorstel presenteren) of een mock interview voor studenten die een FWO-aanvraag (fonds voor wetenschappelijk onderzoek) willen indienen. Dit laatste is simulatie-interview waarbij de student, in het kader van zo’n aanvraag, wordt voorbereid op een echt interview. Als laatste formuleert de commissie voorstellen aan de faculteitsraad met betrekking tot het facultaire onderzoeksbeleid. De commissie komt één keer per maand samen en er zetelt één studentenvertegenwoordiger.

Het overzicht van bestuursorganen dat op deze website wordt gegeven is niet exhaustief. Een complete lijst van alle raden, commissies en stuurgroepen kan je hier vinden.

Image
Emiel Wittevrongel (hij/hem)
StuVer CWO
2e bachelor psychologie