Wie zijn we?

Hier vind je een overzicht vinden van alle raden, commissies en hun bevoegdheden.

Dagelijks Bestuur (DB)

Dit is de kern van een studentenraad. Het DB zorgt voor de algemene werking en staat nauw in contact met de StuVers en VPPK. Ze organiseren maandelijks een algemene vergadering waar allerlei belangrijke thema's besproken worden met betrekking tot de opleiding en de faculteit in het algemeen. Er worden ook talrijke plannen besproken omtrent evenementen of verbeteringen die kunnen gebeuren in en rond de faculteit. Aarzel niet om ze aan te spreken als je een probleem ervaart of een idee hebt over hoe het aan de faculteit beter kan!

Image

Cathérine Smets

Voorzitter

Bachelor Psychologie Onderwijs

Image

Tina Renders

Vicevoorzitter

Bachelor Klinische Psychologie

Hey, ik ben Tina! Ik zit in mijn 3e bachelor klinische psychologie en ik ben dit jaar vicevoorzitter. Dit houdt in dat ik Cathérine bijsta in haar taken als voorzitter, daarnaast vervang ik haar wanneer ze bijvoorbeeld door ziekte niet aanwezig kan zijn op een algemene vergadering.
Image

Djahid Benafla

Public Relations

Bachelor Psychologie

Hey! Mijn naam is Djahid en ik ben de public relations van de PPSR. In mijn functie dien ik de sociale media te beheren en al onze evenementen aan te maken. Ook probeer ik alle communicatie met de buitenwereld te doen, zijnde met de studenten, faculteit etc. Sociaal zijn is dus een must!
Image

Nathalie Mannaerts

Penningmeester

Bachelor Klinische Psychologie

Mijn naam is Nathalie Mannaerts en ik ben penningmeester binnen PPSR. Ik studeer momenteel klinische psychologie en ik zit in mijn derde jaar. Als penning sta ik in voor het financiële luik, dit houdt onder andere in dat ik de opvolging doe van de boekhouding en de budgettering voor toekomstige acties en evenementen.
Image

Justine D'Hoine

Secretaris

Bachelor Klinische Psychologie

Hoi! Mijn naam is Justine, ik zit in mijn 2e bachelor psychologie en ik neem de rol van secretaris voor mijn rekening. Concreet ben ik verantwoordelijk voor het maken van de agenda van elke vergadering. Tijdens vergaderingen zelf zet ik wat besproken wordt om naar het geschreven woord. Verder zorg ik ervoor dat dit alles beschikbaar is op Ufora. Zoals voor alle andere leden van het bestuur het geval is, draag ik bij aan de algemene dagelijkse werking.

Faculteitsraad (FR)

De FR is het belangrijkste beslissingsorgaan van onze faculteit en wordt voorgezeten door de decaan Ann Buysse. Om als student in dit orgaan te kunnen zetelen moet je verkozen worden, er is in totaal plaats voor zes studentenvertegenwoordigers. Om de twee jaar zijn er verkiezingen en elke FPPW-student kan zich kandidaat stellen. In de faculteitsraad wordt gestemd over zaken met betrekking tot het beleid zoals bijvoorbeeld onderwijsactiviteiten. Zo moeten alle examenroosters goedgekeurd worden door de FR, alsook de aanstelling van lesgevers. Vooral deze zaken zijn interessant voor studenten.

Image

Tim Weynen

StuVer FR

Master Klinische Psychologie

Image

Julie Matthys

StuVer FR

Master Klinische Psychologie

Image

Stijn Decruy

StuVer FR

Master Sociaal Werk

Image

Cathérine Smets

StuVer FR

Bachelor Psychologie Onderwijs

Image

Luna Steyaert

StuVer FR

Bachelor Pedagogie

Image

Alix De moor

StuVer FR

Master Klinische Psychologie

Opleidingscommissies (OC's)

Aan onze faculteit zijn er vier OC’s die maandelijks samenkomen: OC psychologie, pedagogie, sociaal werk en eduma (educatieve master). Voor iedere bacheloropleiding of schakel-/voorbereidingsprogramma en voor iedere afstudeerrichting zetelt er een student in de commissie (OC psychologie en OC pedagogie: 4 studenten, OC sociaal werk: 2 studenten, OC eduma: 7 studenten).

Het doel van de opleidingscommissies is om de kwaliteit van de opleidingen te bewaken. Ze formuleert adviezen aan de faculteitsraad in verband met programmawijzigingen en regelgeving. Ze is ook de monitor van de programma’s en behandelt structurele problemen en uitdagingen in de opleidingen. Er worden uiteenlopende thema’s besproken zoals de aanstelling van nieuwe lesgevers, de evaluatieprocedure van masterproeven, de toekenningsprocedure van stages, onderwijsevaluaties, aanvraag voor een nieuw keuzevak, bespreking van doorstroomcijfers en studierendement, de onderwijstaal van een vak, enzovoort.

Image

Elise Van Laere

StuVer OC psychologie

Master Klinische Psychologie

Image

Aynur Kabak

StuVer OC psychologie

Bachelor Klinische Psychologie

Image

Alexander Marcon

StuVer OC psychologie

Master Experimentele Psychologie

Image

Eline Mercelis

StuVer OC psychologie

Master Bedrijfspsychologie

Image

Litse Depuydt

StuVer OC pedagogie

Bachelor Pedagogische Wetenschappen (PW) en SP/VP PW

Image

Malek Al Abdulmajd

StuVer OC pedagogie

Master Pedagogiek en Onderwijskunde

Image

Phaedra Van Driessche

StuVer OC pedagogie

Master Pedagogische Wetenschappen

Image

Stien De Coen

StuVer OC sociaal werk

Bachelor Sociale Agogiek en SP/VP Sociaal Werk

Image

Jaron Capelle

StuVer OC sociaal werk

Master Sociaal Werk

Image

Janneke Vereeken

StuVer OC eduma

Educatieve Master

Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CKO)

De CKO bewaakt net zoals de opleidingscommissies de kwaliteit van het onderwijs met als verschil dat ze faculteitsbreed is (en dus niet opleidingsspecifiek). Dit maakt haar een van de belangrijkste commissies aan de FPPW. In deze commissie zetelen de voorzitters van alle opleidingscommissies, twee studenten en medewerkers van de Facultaire Dienst Onderwijsondersteuning (FDO). De voorzitter van deze commissie is de onderwijsdirecteur van onze faculteit, Geert Van Hove.

Alle studenten aan de FPPW hebben ervaring met het invullen van onderwijsevaluaties. Deze worden in detail bekeken in de OC’s waarna lesgevers in de CKO kunnen reageren. Omdat de voorzitters van alle OC's hier samenzitten kan worden nagegaan hoe een ander vakgebied problemen aanpakt.

Image

Nathalie Mannaerts

StuVer CKO

Bachelor Klinische Psychologie

Image

Cathérine Smets

StuVer CKO

Bachelor Psychologie Onderwijs

Commissie Duurzaamheid & Welzijn (CDW)

Het doel van deze commissie is om advies te geven aan de faculteitsraad, de facultaire diensten en de vakgroepen over duurzaam omgaan met materiële middelen, duurzaamheid in onderwijs en welzijn aan de FPPW. De commissie komt meermaals per jaar samen en er zetelt één studentenvertegenwoordiger. Vorig jaar werd bijvoorbeeld de plantactie georganiseerd waarvoor de commissie samenwerkte met onder andere PPSR, VPPK en Stujardin. De buitenruimte aan FPPW werd toen gezelliger ingericht met bankjes en groen, professoren verkochten gebakjes voor het goede doel en er werden gratis plantjes uitgedeeld.

Tijdens de vergaderingen wordt dus nagedacht over hoe de campus, zowel binnen als buiten, anders kan worden ingericht om het welzijn van de studenten en het personeel te vergroten. Daarnaast wordt ook het facultair welzijnsplan opgevolgd. Hierbij gaan de leden bijvoorbeeld na hoe de samenwerking tussen personeel kan worden bevorderd of welke impact een bepaalde beslissing heeft op de werklast of stress die ze ervaart. Als laatste organiseert de commissie ook bewustwordingsacties en denkdagen om input te verkrijgen van het personeel over bepaalde onderwerpen (bv. denkdag over duurzaamheid met werkgroepen rond onder andere afvalvermindering, reizen/verplaatsingen en catering).

Image

Julie Matthys

StuVer CDW

Master Klinische Psychologie

Commissie Internationalisering (CI)

In de commissie internationalisering of CI wordt gesproken over studenten- en docentenmobiliteit vanuit en naar onze faculteit. Daarnaast wordt er ook vergaderd over partnerschappen met buitenlandse universiteiten en bespreken de leden wat aan bod kwam tijdens de Interfacultaire Resonantiegroep Internationalisering of IFRI. Dit is een overlegorgaan waarin de voorzitters van alle CI's worden verenigd. Verder worden er ook acties georganiseerd zoals Internationalisering@Home en buddyprojecten om inkomende Erasmusstudenten te ondersteunen. Internationalisering@Home is een project met als doel om de internationale cultuur van de faculteit zichtbaarder te maken bij de studenten en om hun interculturele competenties te ontwikkelen. De commissie komt een aantal keer per jaar samen en er zetelen twee studentenvertegenwoordigers.

Image

Alexander Spriet

StuVer CI

Master Bedrijfspsychologie

Image

Morgan Thomas

StuVer CI

Bachelor Psychologie

Commissie Maatschappelijke Impact (CMI)

De commissie maatschappelijke impact is nieuw sinds het academiejaar 2019-2020. De commissie komt ongeveer drie keer per jaar samen en er zetelt ook één studentenvertegenwoordiger. Het doel van de commissie is om een cultuur te installeren aan de faculteit waarbij het vanzelfsprekend wordt om aandacht te hebben voor de maatschappelijke impact van onderzoek in de verschillende fasen van het onderzoeksproces. Omdat de commissie nog in de opstartfase zit zal er later meer informatie volgen over de concrete acties die de leden zullen ondernemen.

Image

Djahid Benafla

StuVer CMI

Bachelor Psychologie

Commissie Diversiteit (CD)

Deze commissie heeft als doel om de instroom van studenten diverser te maken op vlak van vooropleiding, gender, SES en etnisch-culturele achtergrond. Ze wil deze verschillen ook goed in kaart brengen. Daarnaast is het de taak van de commissie om de in-, door- en uitstroom van studenten te monitoren in functie van verschillende variabelen (gender, SES, etc.). De leden willen ook zicht krijgen op de belemmerende factoren voor deze in-, door- en uitstroom. Verder streeft de commissie naar een niet-discriminatieve communicatie, lessen en leermateriaal. Als laatste worden er vormingen georganiseerd om de interculturele competenties van personeelsleden en studenten te vergroten. De commissie komt een paar keer per jaar samen en er zetelt één studentenvertegenwoordiger.

Image

Julie Matthys

StuVer CD

Master Klinische Psychologie

Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

De commissie wetenschappelijk onderzoek geeft advies over de hoe fondsen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek het best kunnen worden besteed. Daarnaast organiseert ze ook initiatieven die het onderzoek ondersteunen zoals bijvoorbeeld workshops om een data-managementplan op te stellen, pitch-trainingen (pitch= in korte tijd een onderzoek/onderzoeksvoorstel presenteren) of een mock interview voor studenten die een FWO-aanvraag (fonds voor wetenschappelijk onderzoek) willen indienen. Dit laatste is simulatie-interview waarbij de student, in het kader van zo’n aanvraag, wordt voorbereid op een echt interview. Als laatste formuleert de commissie voorstellen aan de faculteitsraad met betrekking tot het facultaire onderzoeksbeleid. De commissie komt één keer per maand samen en er zetelt één studentenvertegenwoordiger.

Het overzicht van bestuursorganen dat op deze website wordt gegeven is niet exhaustief. Een complete lijst van alle raden, commissies en stuurgroepen kan je hier vinden.

Image

Luna Steyaert

StuVer CWO

Bachelor Pedagogie